แบบฝึก Kid Quiz พืช
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

แบบฝึก Kid Quiz พืช

ชื่อชุด : Play N Grow

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึก Kid Quiz ให้เด็กได้ฝึกซ้ำย้ำทวนและประเมินความเข้าใจเป็นรายบุคคล จากความรู้ที่ได้หลังเล่นเกม Kid Quiz (กิจกรรมกลุ่ม)
เรื่องพืช เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพืช ได้แก่ ประโยชน์
การเจริญเติบโต ในกิจกรรมสนุกสนานฝึกแก้ปัญหาและพัฒนาเชาวน์ปัญญา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง