ชุด เด็กเล็กรู้คิด เล่ม ธรรมชาติรอบตัว สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

ชุด เด็กเล็กรู้คิด เล่ม ธรรมชาติรอบตัว สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

ชื่อชุด : เสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เด็กเล็กรู้คิด

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เด็กเล็กรู้คิด ธรรมชาติรอบตัว สำหรับเด็กเล็ก อายุ 2 - 3 ปี สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สาระ ธรรมชาติรอบตัว ครอบคลุมหน่วยการเรียน ตรงตามแผนฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)รวม 13 หน่วยการเรียนที่ง่ายต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละวัน ปูพื้นฐานการเรียนรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก ต้นไม้ สัตว์ ท้องฟ้าเวลากลางวัน กลางคืน ฤดูกาลต่างๆ กิจกรรมเน้นบูรณาการการเสริมคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง อาซียน ทักษะชีวิต และทักษะสมอง EF ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทางสมอง (BBL) เน้นพัฒนากล้ามเนื้อมือเล็ก ระบายสีภาพ พิมพ์ภาพ ลากเส้นอิสระสู่เส้นพื้นฐานเชื่อมโยงบทเรียน สนุกกับการเลียนแบบท่าทาง ฟังคำคล้องจอง คำกลอนง่ายๆ เน้นลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อคิดแก้ปัญหาง่ายๆ และตัดสินใจเลือกคำตอบอย่างมีเหตุผล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง