หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162038747

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดและมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ทุกประการ โดยผู้เรียนจะเข้าใจความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในปัจจุบัน เข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สามารถยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB