Active Reader ดอกสร้อยสุภาษิต
Active Reader ดอกสร้อยสุภาษิต

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : CD อนุรักษ์วรรณกรรมและวรรณคดีไ

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คติสอนใจจะสอนให้เด็กๆเป็นคนดี ได้ค่อยๆซึมซับคติเหล่านั้น เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB