แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.1

ISBN : 8858649149633

ชื่อชุด : แบบฝึกรวบยอด ป.1-6

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์, ศุภษร บุดดา

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.1 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพิ้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในทางด้านพระพุทธศาสนาในชีวิตจริง ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะการคิด ส่งสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning เตรียมความพร้อมในการสอบ

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง