แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย ม.1

ชื่อชุด : แบบฝึกสมรรถนะ ม.1-6

ชื่อผู้แต่ง : กุณฑีรา บุญเลี้ยง, จินตนา วีรเกียรติสุนทร

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เสริมด้วยกิจกรรม Active Learning พัฒนาทักษะทางภาษา เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจำวิชา เสริมสมรรถนะทางการคิด พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เพิ่มทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง