หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1

ISBN : 9786162037641

ชื่อผู้แต่ง : วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง