แจกฟรี! แบบประเมินคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยง LD

 

แจกฟรี! แบบประเมินคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยง LD

 

 
ดาวน์โหลดแบบประเมิน
 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กมีภาวะเสี่ยงหรือไม่? 🤔

คุณครู และผู้ปกครองสามารถสังเกตพฤติกรรมเด็ก ๆ ควบคู่ไปกับ

“แบบประเมินคัดกรองเด็กที่มีภาวะเสี่ยง LD ทั้ง 5 ด้าน” โดย ศ.ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล เพื่อคัดกรองเด็ก ๆ เบื้องต้นได้ ดาวน์โหลดฟรี!

 

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง