picture

สายงานอื่น ๆ

Recruitment positions

Position Department Level Announced
picture พนักงานขับรถผู้บริหาร
สายงานอื่น ๆ Officer 04/04/2024

Description

.

Property

- .

picture HR Recruiter
สายงานอื่น ๆ Officer 04/04/2024

Description

.

Property

- .

picture Management
สายงานอื่น ๆ . 17/11/2023

Description

  .

Property

-   .

picture เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สายงานวิชาการ)
สายงานอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ 21/09/2023

Description

 1. ช่วยเหลือสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับหมอบหมาย หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้ผู้บริหารเห็นว่าสมควร
 2. จัดตารางการนัดหมายของผู้บริหาร เช่น ประชุม สัมนา การเดินทาง และการควบคุมนัดหมายให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
 3. เตรียมรายงานการประชุม พร้อมส่งสรุปต่อผู้บริหารและบุคคลภายในองค์กรและนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 4. ดูแลระบบการจัดเก็บเอกสาร ให้มีประสิทธิภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการใช้งาน
 5. ประสานงานและติดตามงานที่ผู้บริหารมอบหมายให้พนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาให้ได้ตามที่กำหนด
 6. รวบรวมเอกสารเพื่อเสนอพิจารณา หรือเซ็นอนุมัติ
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Property

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท ทุกสาขา
 2. มีประสบการณ์งานเลขานุการบริหาร อย่างน้อย 2-3 ปี
 3. มีทักษะในการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษได้
 4. มีบุคลิกภาพ, มนุษยสัมพันนธ์ดี, มีทัศนคติดี
 5. สามารถใช้ MS Office และโปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้ดี
picture เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
สายงานอื่น ๆ Officer 29/08/2023

Description

1.วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวม บันทึก  ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ

2.วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าทั้งข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอก เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า

3.วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหรือจากฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อกำหนดกลยุทธ์

4.ดึงข้อมูลจากระบบต่างๆ เพื่อจัดทำ Report   สรุปผลและรายงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงแก้ไข

5.จัดเตรียมพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง

Property

- 1.เพศหญิง  อายุ 23-30 ปี

- 2.ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง  สถิติ/  คณิตศาสตร์ประยุกต์/ Computer Science

- 3.มีความรู้ในการจัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน  และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

- 4.สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติ หรือโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้ เน้น excel  /  Google sheet

- 5.มีประสบการร์การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

picture เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Call Center)
สายงานอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ 28/06/2023

Description

- โทรออก/รับสายโทรศัพท์ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา

- ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเบื้องต้น

- แนะนำสินค้าของบริษัทในแก่ลูกค้า

- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Property

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
 3. มีประสบการณ์ Call Center มาก่อนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้ MS.Office ได้ดี
 5. สื่อสารภาษาอังกฤษพอได้
 6. มีทัศนคติที่ดี รับแรงกดดันได้
 7. หากเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ
picture สำหรับตำแหน่งงานทั่วไป หรืออื่นๆ
สายงานอื่น ๆ ทุกระดับ 19/05/2023

Description

สำหรับทุกตำแหน่งงาน

Property

- สำหรับทุกตำแหน่งงาน

picture นักวิชาการอบรมและกิจกรรมพิเศษ
สายงานอื่น ๆ Officer 17/05/2023

Description

- ดูแลหลักสูตรอบรม จัดทำ ปรับแก้ไขโครงการ ขอฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ

- ดูแลและจัดหาวิทยากรเพื่ออบรมให้กับกลุ่มลุูกค้า (ครูผู้สอน) ทั้วประเทศ 

- ประจำงาน onsite - online ตามกำหนดการงานของฝ่ายและงาน observed วิทยากรในพื้นที่ทั่วประเทศ

Property

- - ชายหรือหญิง อายุประมาณ 30-35 ปี 

- - การศึกษาปริญญาตรี หรือโท ในสาขาวิชาการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้อง

- - สามารถทำงานวันเสาร์ - อาทิตย์ ล่วงเวลา และสามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

- - มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการหรือหลักสูตร (พิจารณาพิเศษ) 

picture Trainer & Customer Relations
สายงานอื่น ๆ Officer 30/03/2023

Description

- วางแผนงาน และปฏิบัติงานทั้งเชิงรุกและรับ เพื่อการดูแลและบริการลูกค้าดิจิทัลของบริษัท (ทั้งครูและนักเรียน)

ให้ได้รับความพึงพอใจในการใช้งาน และมีการเข้าใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

- จัดกิจกรรมหรือการอบรมให้กับลูกค้า (เป็นวิทยากร) เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจและสามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มได้

- ทำงานร่วมกับทีมขาย เพื่อช่วยนำเสนอแพลตฟอร์มของบริษัทให้กับลูกค้าที่สนใจ

- กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า รับฟังปัญหา และสื่อสารทำความเข้าใจกับลูกค้า ทั้งการสื่อสารทางตรง และการสื่อสาร

ผ่านบริการออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Official ฯลฯ

- ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า

Property

- ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา

- - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือบริการลูกค้า ในธุรกิจบริการดิจิทัล

- - มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร การสอน หรือ การสื่อสารเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย

- - หากมีความเข้าใจหรือเคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- - ชาย/หญิง อายุ 25-32 ปี

- - มีทักษะด้านการสื่อสาร

- - สามารถทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

- - มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้การใช้ Web Application ได้อย่างรวดเร็ว

- - มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- - สามารถใช้ Excel และ PowerPoint ได้ในระดับดี

picture เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สายงานอื่น ๆ Officer 19/01/2023

Description

- ประสานงานการอบรมกับเจ้าหน้าที่การขาย การเตรียม การส่งเอกสาร การแจ้งรายละเอียดงานอบรมต่าง ๆ

- การจัดทำค่าใช้จ่ายงานอบรมปกติ และงบอบรมโครงการพิเศษ

- ประสานงานกับฝ่ายบัญชี การตลาด และ AL เพื่อดำเนินการด้านงานอบรม

- ประจำงานอบรมในโครงการพิเศษ หรือตามวาระที่บริษัทจัดขึ้น 

- งานด้านการดูแลส่งเอกสาร ส่งไฟล์จัดทำ รับเอกสารนำลงกล่องส่ง ให้กับพื้นที่ 

- งานอบรมภายในฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ 

Property

- - เพศหญิง อายุ 25-30 ปี การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี 

- - มีประสบการณ์ในด้านการประสานงาน จัดทำเอกสาร หรือเจ้าหน้าที่ธุรการด้านงานกิจกรรม (พิจารณาพิเศษ)

- - มีความรู้ในการใช้ Program Word Excel PDF และอื่น ๆ ดี

- - มีความขยัน อดทน ต่อแรงกดดันทั้งภายใน และภายนอกได้ดี 

- - สามารถทำงานวันเสาร์ - อาทิตย์ได้

- - สามารถออกนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัดได้ (ในกรณีมีงานอบรมพิเศษประจำปี)

picture เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ (Activation)
สายงานอื่น ๆ Officer 06/01/2023

Description

- ออกบูทเพื่อประชาสัมพันธ์ support ภาคการขาย ตามการขอลงพื้นที่และตามวาระงานพิเศษของฝ่ายอบรม

- ดูแลอุปกรณ์และจัดเตรียมสินค้าได้ตามความต้องการของพื้นที่

- การเสนอความคิดสร้างสรร เพื่อจัดทำชิ้นงานเพื่อการออกบูทที่ส่งเสริมต่อการขาย

Property

- - ชาย อายุประมาณ 25-35 ปี 

- - การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด (หรือทุกสาขาวิชา) 

- - สามารถทำงานวันเสาร์ - อาทิตย์ ล่วงเวลา และสามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

- - มีประสบการณ์ในการทำงาน (พิจารณาพิเศษ) 

- - support ช่วยงานในฝ่ายอบรมหากมีงานเพิ่มเติมในส่วน onsite หรือ online 

picture Video Editor
สายงานอื่น ๆ . 27/10/2022

Description

.

Property

- .

picture เจ้าหน้าที่สต๊อคสินค้า
สายงานอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ 10/08/2022

Description

- จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ (PO)

- ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อเพื่อยืนยันการสั่งซื้อที่ถูกต้อง และ คอนเฟริมวันจัดส่ง ที่ชัดเจน เพื่อใช้ข้อมูลนี้ ในการบริหารการจัดการ ของฝ่ายคลังสินค้า ก่อนการส่งสินค้าของ supplier

- ทำ Stock สินค้าเข้า-ออก รวมถึงสรุปรายงาน

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Property

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์
 3. มีประสบการณ์ด้านงานสต๊อค คลังสินค้า มาก่อน 2-3 ปี
 4. ใช้ MS. Office คล่อง ทำสูตร คำนวณสูตรได้ดี
 5. มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 6. หากใช้ SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถเริ่มงานได้ทันที
picture หัวหน้างานบุคคล (ประจำสำนักงานบางใหญ่)
สายงานอื่น ๆ Supervisor 29/06/2022

Description

.

Property

- -  ไม่จำกัดเพศ  อายุ 30-35 ปี

- - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล สายโรงงาน อย่างน้อย 5 ปี 

- - มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานมาก่อน อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- - มีความรู้ในงานกฎหมายแรงงาน
- สามารถแก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ /  คุมทีมได้ / ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีความขยัน ตั้งใจทำงาน รับฟังความคิดเห็นทีมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี / รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

picture ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานบุคคลและธุรการ (ประจำสำนักงานบางใหญ่)
สายงานอื่น ๆ Asst. Mgr. 29/06/2022

Description

.

Property

- -  ไม่จำกัดเพศ  อายุ 30-35 ปี

- - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลระดับหัวหน้า ในสายโรงงาน มาก่อน 5 ปี ขึ้นไป
- เคยทำงานระดับบริหาร งานบุคคลสายโรงงานมาก่อน
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- - มีความรู้ในงานบุคคลเป็นอย่างดี และมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
- มีภาวะผู้นำ  สามารถแก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ดี / บริหารทีมงานได้ดี
- มีความตั้งใจในทำงาน รับฟังความคิดเห็นทีมงาน  สอนงานให้กับทีมงานได้
- ทำงานร่วมกับส่วนงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี  รับฟังนโยบายบริหาร เพื่อนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์  กล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆ  

picture Marketing Executive
สายงานอื่น ๆ Officer 06/06/2022

Description

.

Property

- .

picture แม่บ้าน
สายงานอื่น ๆ . 10/04/2022

Description

.

Property

- .

picture Business Co-Ordinator
สายงานอื่น ๆ Officer 03/02/2022

Description

- รวบรวม และหาข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์ และนำข้อมูลลูกค้ามาปรับใช้ในการทำกลยุทธ์ทางการตลาด

- ประสานงานด้านเอกสาร การเบิก-เคลียร์ค่าใช้จ่าย ให้ทันตามกำหนด และถูกต้อง เพื่อรองรับการดำเนินงานของโครงการ หรือทีมงาน

- ติดต่อ ประสานงาน พร้อมจัดทำแผนงาน และนำเสนอรายงานต่างๆ ของโครงการพิเศษต่างๆ ที่รับผิดชอบ

Property

 1. วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านงานจัดทำข้อมูล และประสานงานมาก่อน อย่างน้อย 2 ปี
 3. สามารถใช้ MS Office ได้ดี (Pivot Table) สามารถจัดทำข้อมูล และนำเสนอได้ดี
 4. มีบุคลิกคล่องแคล่ว เป็นมิตรและมีทักษะในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้
 6. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานได้ดี
 7. มีใบขับขี่ และรถยนต์ส่วนตัว
 8. สามารถเดินทางออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)
picture นักศึกษาฝึกงาน / พนักงาน Part-time (นักวิชาการ/ Graphic Design / Back office)
สายงานอื่น ๆ . 13/01/2022

Description

ฝึกงานกับฝ่ายบุคคล/นักวิชาการ/บัญชี/การตลาด/IT/Graphic Design/ลูกค้าสัมพันธ์

 

นักศึกษาฝึกงาน ในสายงานดังนี้

• สายงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ไทย ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ

• สายงานการตลาด และออกแบบ (ออกแบบหนังสือเรียน เรียงพิมพ์จัดหน้าหนังสือ หากมีความสามารถใช้โปรแกรม In Design, Illustrator, Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

***นักศึกษาฝึกงาน ทางบริษัทจะได้รับใบรับรองการฝึกงาน หลังจากฝึกจบแล้ว***

Property

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3-4 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่ทางบริษัทฯ เปิดรับ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว และมีความรับผิดชอบ
 4. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ (Word, Excel, Power Point)
 5. มีระยะเวลาในการฝึกงาน 3 - 4 เดือน
 6. สำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงาน : สามารถขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย พร้อมแนบ Resume และเอกสารสมัครงาน 1 ชุด ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 3
picture พนักงานธุรการ
สายงานอื่น ๆ Officer 10/03/2021

Description

- ดูแลงานด้านเอกสาร การตลาด การสั่งซื้อ

- การออกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบลดราคา ใบสั่งซื้อ ใบขออนุมัติต่างๆ

- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Property

- - เพศชาย / หญิง    อายุ 25 - 30 ปี

- - วุฒิปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การบัญชี

- - มีประสบการณ์ในงานธุรการมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี

- - มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- - สามารถทำโอทีได้

- - สามารถเริ่มงานได้ทันที