เปลี่ยนห้องเรียนธรรมดา

 

ให้เป็นสนามแห่งการเรียนรู้

"เราฝันอยากสร้างห้องเรียนทั่วประเทศให้เต็มไปด้วยพลังแห่งความอยากรู้ ครูผู้สอนเกิดแรงบันดาลใจ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียน ด้วยบรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างเต็มที่"
 
อักษร เราออกแบบกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทางด้านการศึกษา ด้วยแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตทางการศึกษาไทย กว่า 80 ปีที่ผ่านมาเราจุดประกายให้กับครูผู้สอนด้วยการพัฒนาและดึงพลัง ที่มีอยู่ในตัวครูออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) ที่สร้าง ห้องเรียนให้เกิดบรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ผ่านสื่อการเรียนรู้ ที่มุ่งกระตุ้นให้เด็ก ๆ เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมให้เกิดจินตนาการ จนสามารถต่อยอดความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพราะเด็ก ในวันนี้ต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้ใช้นวัตกรรมไปสู่ผู้สร้างนวัตกรรม เพื่อให้เค้าได้พร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคตที่แม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเราเองก็ยัง ไม่เคยมองเห็น
 
 
 
ทุก ๆ ปี อักษรจุดประกายความคิดให้ครูไทยด้วยโครงการอบรมสัมมนากว่า 400 ครั้ง ให้กับครูผู้สอนมากกว่า 70,000 คนทั่วประเทศ เพื่อหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างพลังให้กับครูผู้สอนได้เห็นภาพของกระบวนการเรียน การสอนในโลกยุคใหม่ เมื่อครูผู้สอนเกิดแรงบันดาลใจก็สามารถส่งผ่านประสบการณ์นี้ไปยังนักเรียนจนกระทั่งเกิด เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ดีในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของโครงการสัมมนาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ ต่อยอดวิสัยทัศน์ในระดับนโยบาย และเปิดโลกทัศน์กับวิทยากรชั้นนำระดับโลกที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์จริงให้เห็น อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกรณีศึกษาและการทดลองนำไปใช้จนเกิดเป็นแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการวางแผนร่วมกันภายในสถานศึกษาสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู จนเกิดเป็นนโยบายในระดับองค์กร ทำให้ผู้บริหารและครูผู้สอนเห็นตรงไปในทิศทางเดียวกันจนสามารถสร้างกรอบ การดำเนินงานและกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 
งานอบรม
อบรม
400 ครั้ง/ปี
ครู
70,000 คน/ปี
งานอบรม
 
1,089 คน
ระดับผู้บริหารสถานศึกษา
งานอบรม
 
68,911 คน
ระดับครูผู้สอน
 
อีกทั้งยังเจาะลึกลงไปถึงระดับเทคนิคและกลยุทธ์ในการสอนที่พร้อมใช้สำหรับครูผู้สอนโดยเฉพาะ ทั้งทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจได้ว่าครูจะสามารถนำไปต่อยอดและปรับใช้ได้กับบริบทของห้องเรียนจริง สามารถนำพา ผู้เรียนผ่านบทเรียนได้อย่างมืออาชีพ สร้างบรรยากาศห้องเรียนแห่งปฏิสัมพันธ์และยกระดับการเรียนการสอนด้วย กระบวนการเรียนรู้ที่ดี
 

ครอบคลุมเนื้อหาและสาระฯ สำคัญ

 

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

วิทยาการคำนวณ

Active Learning

Coding

Phonic Focus

English Program

STEM

ปฐมวัย

PBL

BBL

LD

 

เสริมพลังให้ครู ด้วยสื่อสนับสนุนการสอน


 
สร้างแรงบันดาลใจในทุกคาบเรียน และทำให้ทุกการสอนเป็นไปได้ด้วย สื่อสนับสนุนการสอน ที่เอื้อให้ครูเกิดไอเดียดี ๆ มีแนวทางการสอนใหม่ ๆ สร้างการเรียนรู้ที่เต็มประสิทธิภาพ กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ครูมองเห็นภาพ รวมของการสอน เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างกัน และทำให้ทุกวันของการเรียน เป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

แผนการสอน

แผนการสอนที่เปรียบเสมือนพิมพ์เขียว ช่วยให้ครูมองเห็นภาพรวม โครงสร้างของบทเรียนและสามารถวางแผนการสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ครูจึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ของผู้เรียนจะเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร

PowerPoint

กระตุ้นการเรียนรู้ และดึงความสนใจจากผู้เรียนด้วย PowerPoint ประกอบการสอน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมสอดแทรก คลิปวิดีโอเปลี่ยนบรรยากาศของชั้นเรียนให้น่าสนุกยิ่งขึ้น

คู่มือ

เติมเต็มความมั่นใจให้กับครูด้วยคู่มือที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน ประกอบไปด้วยการนำเสนอแนวทางการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยคำถามท้าทายความคิด ขั้นสูง พร้อมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อันจะสามารถ นำความรู้ที่ได้ไประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง

Digital Platform

เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการเนื้อหาเข้ากับ Digital Platform สอดรับกับ พฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคใหม่ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย ตัวเองได้ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี
 

พันธมิตรระดับโลก พร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน

 
อักษร เราร่วมกับพันธมิตรด้านการศึกษามาตรฐานระดับโลกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ดี ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ พร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ห้องเรียนไทยทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ โซลูชั่นการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดทักษะในด้านต่าง ๆ การจัดส่งนักวิชาการเข้าโปรแกรมพัฒนาวิทยาการความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการถ่ายทอด ความรู้ให้กับครูผู้สอน การออกแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ การอบรมสัมมนาครูผู้สอนทั้งในระดับ เชิงนโยบายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและเชิงกลยุทธ์ในระดับครูผู้สอน
 
 
 
เพราะเราเชื่อว่าอนาคตกำหนดได้

Shape the FUTURE

ลองจินตนาการดูว่า
ในอีก 20 ปี ข้างหน้า
โลกของเราจะเป็นอย่างไร?
 
ลองนึกภาพโลกที่เชื่อมโยงทุกสิ่งไว้ด้วยเทคโนโลยี
แรงงานถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และเครื่องจักร ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในทุกกระบวนการ
เด็กๆ ของเราจะเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่แม้แต่ผู้ใหญ่ในวันนี้ยังไม่เคยพบเจอได้อย่างไร?
 
 
การก้าวผ่านจากโลกปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคเก่าไปสู่โลกยุคดิจิทัล ทำให้ทักษะการใช้ชีวิตในบริบทของโลกปัจจุบันไม่เพียงพออีกต่อไป อาชีพที่มีอยู่ในวันนี้อาจไม่มีอีกต่อไปในอนาคต เด็กยุคใหม่ จะถูกเปลี่ยนจากการเป็นแรงงานที่ทำสิ่งซ้ำๆ ในกรอบเดิมๆ ให้กลายมาเป็นผู้ทำหน้าที่ริเริ่มสร้างสรรค์ และผู้สร้างนวัตกรรม ที่หุ่นยนต์ทำแทนไม่ได้ โลกยุคใหม่จะสร้างความท้าทายและปัญหา ที่ไม่ซ้ำแบบมาให้ตัดสินใจ
 
 
ทักษะในการจัดการกับความท้าทายของชีวิตและการรับมือ กับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเช่นนี้ ไม่สามารถสร้างได้จาก กระบวนการที่ใช้ในห้องเรียนแบบเดิมๆ อักษร เราออกแบบกระบวน การเรียนรู้สำหรับโลกยุคใหม่ บทบาทของครูต้องเปลี่ยน
จาก “ผู้ถ่ายทอดความรู้” ไปสู่ “ผู้สร้างประสบการณ์”
 
ห้องเรียนยุคใหม่จะกระตุ้นเด็กด้วยคำถามและทำให้บรรลุศักยภาพ จากการลงมือทำ เด็กๆ จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์เป็นแก้ปัญหาได้สามารถนำเอาความรู้ไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ และรักที่จะใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต
 
 
สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เพราะครูในวันนี้ เราเชื่อว่าครูคือหัวใจสำคัญ ของการศึกษา และเด็กคือศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ หน้าที่เรา คือจุดประกายให้กับครูและเปลี่ยนห้องเรียนธรรมดา
ให้กลายเป็นห้องเรียนมีชีวิต
 

DNA

ที่หล่อหลอมให้คนในองค์กรยึดถือและปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมแบบที่เรียกว่า


วัฒนธรรมแบบ
ExPaSo

Ex
   Excellence ทำให้ดี
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานโดยพุ่งเป้าไปที่คุณภาพของผลสำเร็จด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถ เสียงของครูจะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นและยึดเอาสิ่งที่เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้มาเป็นแกนในการปฏิบัติ พร้อมเชื่อมั่นว่าไม่มีผลงานใดที่ดีที่สุดแต่จะพยายามมองหาแนวทางสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และตลอดเวลา
Pa
   Passion ทำด้วยใจ
เพราะความหลงไหลในสิ่งที่ทำจะเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่มีสิ้นสุด การทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยใจรักจะกลายเป็นความสุขใจที่ได้ทำจนสามารถส่งต่อความรู้สึกนั้นไปถึงผู้รับได้
So
   Society ให้สังคม
คำนึงถึงผู้อื่น และสังคมรอบรอบตัวก่อนเสมอ พร้อมเจตนารมณ์ที่ว่าจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและส่วนรวมเป็นสำคัญ
 
 

ธีระ คำภาพันธ์

แผนก:   Marketing Communications
ตำแหน่ง:   Motion Graphic Designer
 
“ผมคิดว่าผมได้เพิ่มศักยภาพของตัวเอง ทั้งในเรื่องงานที่ ได้รับมอบหมายและก็ได้ทำงานกันเป็นทีม และยังภูมิใจ เล็กๆ ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษา”

ศุภรัตน์ กองไตร

แผนก:   บริหารทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่ง:   เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
 
“ก็ได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาค่ะ แล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม พัฒนาสื่อการเรียนการสอนรวมถึงทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานเพื่อที่จะสร้างสรรค์ สังคมที่ดีให้กับเยาวชนไทย”

ภาวิชชุกานต์ ใช้ลิ้ม

แผนก:   สำนักวิจัย พัฒนา และวางแผนงานวิชาการ
ตำแหน่ง:   นักวิชาการ
 
อยู่ที่นี้เนี่ย เราได้เป็นผู้ที่เรียนรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอ จากลักษณะงานที่เราทำ ด้วยอะไรหลายๆ อย่างพวกเนี่ยเป็นประโยชน์มากในการพัฒนางานของเรา แล้วอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ การทำงานที่นี้เนี่ยเราได้ช่วยเหลือคนอื่นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองด้วยค่ะ