บทบาท ของครู ผู้เรียน
และสื่อสำหรับโลกยุคใหม่

ความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทครั้งใหม่ เปลี่ยนจาก ครู ให้กลายมาเป็น โค้ช เพื่อผลักดันให้ผู้เรียนได้มีทักษะ พร้อมใช้สำหรับโลกในศตวรรษใหม่กลายเป็นประเด็นสำคัญ ในการตั้งโจทย์ สำหรับการออกแบบสื่อการเรียนรู้ ที่พร้อมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะของ การคิดเป็นแก้ปัญหาได้ สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความยืดหยุ่น ทำงานเป็นทีมและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ อีกทั้งยังมี จินตนาการที่เปิดกว้างสามารถต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น เป็นรูปธรรม และนำไปสู่ความรักในการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
 
 

สื่อฯ ที่มุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์

เราเชื่อว่าคุณภาพของผู้เรียนเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด จนเกิดเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
 

เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์

เพราะทักษะการคิดวิเคราะห์ นำมาซึ่งการตัดสินใจแก้ปัญหาในเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเป็นเหตุเป็นผล และเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดความรู้ใหม่ ๆ การนำกระบวนการคิดวิเคราะห์มาบูรณาการอยู่ในทุกบทเรียนทำให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพในการคิดหาคำตอบมากกว่าแค่การจดจำ
 

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

ความแตกต่างของการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ กับการเรียนรู้จากการท่องจำ คือ ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรง เปิดโอกาสให้ใช้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสำคัญในการแก้ปัญหา ปรับปรุง ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ คิดเป็น ทำเป็น และพร้อมจะแก้ปัญหาได้
 

เชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตจริง

บทเรียนจะต้องสามารถผลักดันให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเอาองค์ความรู้มาผสานกับความคิด ทักษะ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ การเรียนจะกลายเป็นเรื่องน่าสนุกและเด็ก ๆ จะเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทเรียนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
 

ส่งเสริมให้เกิดจินตนาการ

นวัตกรรม คือ การต่อยอดไอเดียแบบเป็นรูปธรรม จินตนาการจะเป็นเสมือนเชื้อเพลิงชั้นดีในการขับเคลื่อนให้เกิดไอเดียและการเปลี่ยนแปลง กระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้หากเราเปิดพื้นที่ให้กับความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียใหม่ ๆ จะถูกแปลงเป็นผลงานที่สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่น ต่อยอดจนกลายเป็นนวัตกรรม
 

สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่ายด้วย Infographics

การเรียนรู้ผ่านการมองเห็น (Visual Learning) โดยใช้ภาพ infographics เป็นตัวสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาในบทเรียน จะช่วยเปลี่ยนเรื่องราว ที่ซับซ้อนและยากแก่การทำความเข้าใจให้กลายเป็นเนื้อหาที่ถูกย่อยเข้าใจง่าย การชวนให้ผู้เรียนได้คิดและมองเห็นเรื่องราว ผ่านภาพจึงเปรียบเสมือน เทคนิคในการช่วยจัดระเบียบความคิดให้กับสมองอย่างมีประสิทธิภาพ