instructionalmedia_mathematics-p5

ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ป.5

แผนการเรียนรู้
 
คู่มือครู
 
สไลด์ประกอบการสอน
 
สไลด์ประกอบการสอน
 

 

 

คุณครูสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนฉบับเต็มได้ที่

www.aksorn.com/download 

Share

Relate article