×
Price 62 Baht

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์แล...

Price 48 Baht

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและ...

Price 96 Baht

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ก...

Price 85 Baht

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พ...

Price 85 Baht

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พ...

Price 4750 Baht

BitGadget Kit (บิต แกดเจ็ต คิต) ชุดสื่อต...

Price 2850 Baht

BitCar (บิต คาร์) ชุดสื่อต่อขยายไมโครบิต...

Price 138 Baht

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

Price 72 Baht

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

Price 4500 Baht

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

Price 1950 Baht

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Lig...

Price 4300 Baht

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm