กิจกรรมฯ เสริมประสบการณ์ บูรณาการ 4 สาระ รู้จักบุคคล สถานที่ (อายุ 2-3 ปี)

Download
Share
picture

กิจกรรมฯ เสริมประสบการณ์ บูรณาการ 4 สาระ รู้จักบุคคล สถานที่ (อายุ 2-3 ปี)

ISBN : 0

Series name : เสริมประสบการณ์ บูรณาการ 4 สาระ

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

กิจกรรมฯ เสริมประสบการณ์ บูรณาการ 4 สาระ รู้จักบุคคล สถานที่ (อายุ 2-3 ปี) เป็นชุดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ใน สาระ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี) มีโครงสร้างเนื้อหาเป็น 9 หน่วยการเรียน เช่น บ้านแสนสข ครอบครัวหรรษา เพื่อนบ้านของหนู ในแต่ละหน่วยเด็กได้ปฏิบัติในชุดกิจกรรมตามพัฒนาการอย่างเป็นระบบ ดังนี้ ระบายสีภาพ (ระบายสีตามจินตนาการ ระบายสีภาพตามกำหนด) ลากเส้นประกอบภาพ (ลากเส้นตามรอยประ ลากเส้นต่อจุดให้เป็นภาพ) โยงเส้นจับคู่ภาพ (จับคู่ภาพเหมือน จับคู่ภาพกับเงา จับคู่ภาพความสัมพันธ์) และท้ายหน่วยการเรียนมีบันทึกผลพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ปูพื้นฐานให้พร้อมส่งต่อระดับชั้นอนุบาล

Subject :

Related Products