กระรอกน้อยเจ้าป่า
กระรอกน้อยเจ้าป่า

Share
picture
Share

ISBN : 9786162122668

Series name : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

Auther name : Jung Hee-young ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

ผู้นำไม่เพียงแต่แก้ปัญหาเท่านั้น ยังต้องตัดสินใจได้ถูกต้องมากกว่าผิดพลาด ในการเลือกเจ้าป่านี้ก็เช่นกันกระรอกน้อยมีวิธีจัดการกับปัญหาและตัดสินใจอย่างไรทำให้สัตว์ในป่าเห็นพ้องต้องกัน มันจึงต้องกลายเป็นเจ้าป่าเสียเองทั้งๆ ที่ตัวเล็กกระจิริดอย่างนั้น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB