กิจกรรม STEM คิดเป็นกระบวนการ สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

กิจกรรม STEM คิดเป็นกระบวนการ สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

Share
Share

Series name : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

สื่อประจำตัวเด็ก จากชุด STEM คิดเป็นกระบวนการ เด็กๆจะได้ลงมือปฏิบัติ บันทึกข้อมูลด้วยการวาดภาพ เล่นเกม ออกแบบและประเมินผลงานด้วยตนเอง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB