แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เล่ม 1 : การฟัง
แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เล่ม 1 : การฟัง

Share
picture
Share

Series name : หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน

Auther name : ดร.สมพร หวานเสร็จ และคณะ

Copy : etc.

Product detail

เป็นชุดแบบฝึกที่สร้างขึ้นโดยใช้หลักพัฒนาการการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาและเตรียมพร้อมทางด้านการรับรู้ ด้านภาษาและการคิดคำนวณ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนการเรียน ชุดนี้จัดทำขึ้นโดยผ่านการทดลองใช้ ปรับปรุง และพัฒนามากว่า 5 ปี สามารถใช้เป็นแนวทางในการฝึกทักษะ เด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั่วไปให้มีความพร้อมทางการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB