อึ๋ย... อึ๋ย น่ากลัว
อึ๋ย... อึ๋ย น่ากลัว

Share
Share

ISBN : 9786164720183

Series name : พัฒนาทักษะทางอารมณ์

Auther name : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

Copy : etc.

Product detail

สื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆ สำหรับเด็กปฐมวัย อธิบายชัดเจนด้วยภาพจริง ไปสู่ภาพวาด และเข้าใจสัญลักษณ์ พัฒนาทักษะการคิดด้วยคำถามท้ายเรื่อง พร้อมแนะนำแนวทางการเล่านิทาน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB