อ 02-3 บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการนักเรียน อายุ 5-6 ปี (อปท.)

Download

อ 02-3 บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการนักเรียน อายุ 5-6 ปี (อปท.)

ISBN : 8859281717013

Series name : สมุดบันทึกพัฒนาการและสมุดรายงานประจำตัว

Auther name : วิชาการ อักษร อินสไปร์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการนักเรียน อายุ 5-6 ปี ตรงตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และตรงตามสำนักโภชนาการ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 พร้อมทั้งมีแบบบันทึกเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัย (DSPM)

Subject :

Related Products