แบบฝึก ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ (สื่อประจำตัวนักเรียน)
Download
Share

แบบฝึก ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ (สื่อประจำตัวนักเรียน)

Series name : ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

สื่อเพื่อการอ่านออก เขียนได้ ปูพื้นฐานกระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะจากง่ายไปยาก พร้อมเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะพื้นฐานการคิดอย่างเป็นเหตุผล ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานในรูปแบบ Active Learning ฝึกภาษาเหมาะสมกับวัย เรียนรู้ผ่านการเล่น จากภาพไปสู่คำ สะสมคำศัพท์ สร้างสรรค์ประโยคต่อเนื่องเป็นเรื่องราว พร้อมเชื่อมโยงสู่การพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

Related Products