ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 3-5 ปี
ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 3-5 ปี

Share
Share

Series name : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 3-5 ปี

Auther name : บูรนาถ เฉยฉิน

Copy : etc.

Product detail

สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 3-5 ปี ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Brain-based Learning และ Creative-based Learning - รูปร่างเบื้องต้น - รู้จักตัวเลข การนับจำนวน 1-10

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB