แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 3-5 ปี
แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 3-5 ปี

Instruction Media
Share
Instruction Media
Share

Series name : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 3-5 ปี

Auther name : บูรนาถ เฉยฉิน

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานทางการเรียนรู้ ด้านทักษะการคิด เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Boom 's Taxonomy คือ จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์

Instruction Media

[Free download]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB