เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก อนุบาล 1

Download

เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก อนุบาล 1

Series name : เสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์ เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก ระดับชั้น อ.1 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สาระ ธรรมชาติรอบตัว ครอบคลุม 10 หน่วยการเรียน ออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง BBL เน้นการลงมือปฏิบัติตามแนว Active Learning ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4ด้านอย่างสมดุลเหมาะสมตามวัย

Related Products