สมุดการบ้านและแฟ้มสะสมผลงาน (อปท.)
สมุดการบ้านและแฟ้มสะสมผลงาน (อปท.)

Share
Share

ISBN : 8859281710717

Series name : สื่อสัมพันธ์ครอบครัว

Auther name : ฝ่ายวิชาการ อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

สื่อกลางในการพัฒนาเด็กร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ประกอบด้วยสมุดการบ้าน 40 กิจกรรมสำหรับการเรียน 1 ปี (40 สัปดาห์) ให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง โดยเนื้อหาสอดคล้องกับสาระที่เด็กเรียนรู้ที่โรงเรียน พร้อมแบบประเมินและสื่อสารระหว่างบ้าน-โรงเรียน มีแฟ้มสะสมผลงานเพื่อรวบรวมผลงานเด็กแสดงพัฒนาการตลอดปี เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB