ฝึกอ่าน-คัด-เขียน ภาษาไทย สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

ฝึกอ่าน-คัด-เขียน ภาษาไทย สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

Series name : ชุดเด็กปฐมวัย เตรียมอนุบาล (ปูพื้นฐานแบบเข้มข้น)

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

Copy : etc.

Product detail

ชุด เด็กปฐมวัย เตรียมอนุบาล ฝึกอ่าน-คัด-เขียน ภาษาไทย สำหรับเด็กเล็ก อายุ 2 - 3 ปี ต่อยอดฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทย ก - ฮ อย่างถูกวิธี เน้นศักยภาพในการเรียนรู้และเขียนที่มั่นคง เพิ่มคำศัพท์ใหม่ใกล้ตัวเด็ก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น "ต่อยอดการเรียนรู้ ปูพื้นฐานแบบเข้มข้น"

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB