ฝึกทักษะการคิดคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

ฝึกทักษะการคิดคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

Series name : ชุดเด็กปฐมวัย เตรียมอนุบาล (ปูพื้นฐานแบบเข้มข้น)

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

Copy : etc.

Product detail

ชุด เด็กปฐมวัย เตรียมอนุบาล สำหรับเด็กเล็ก อายุ 2 - 3 ปี ต่อยอดปูพื้นฐานด้านจำนวน ตัวเลข การวัด มิติสัมพันธ์ แบบรูป ความสัมพันธ์เรขาคณิต และเวลา เน้นกิจกรรมฝึกทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตร์อย่างง่าย พร้อมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ และเสริมกิจกรรมเชื่อมโยงท้ายเล่ม เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กสร้างชิ้นงานง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB