แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด ตารางหรรษา เล่ม 1 (สื่อประจำตัวเด็ก)
แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด ตารางหรรษา เล่ม 1 (สื่อประจำตัวเด็ก)

Share
Share

Series name : ชุด สื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา

Auther name : ปัทมา ภัทรางกูร(ครูจี๋)

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกตารางหรรษา สำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปหรือเริ่มต้นการฝึกเป็นการซ้ำย้ำทวนหลังจากเรียนรู้ผ่านการเล่นจากสื่ออุปกรณ์ภายในชุดตารางหรรษาแล้ว เนื้อหาแบบฝึกประกอบด้วยกิจกรรมฝึกการคิดแก้ปัญหาและพัฒนาเชาวน์ปัญญาโดยใช้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) และการสังเกตข้อมูลข้างเคียงโดยใช้ตาราง Matrix

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB