แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ์ เล่ม 2 (สื่อประจำตัวเด็ก)
Download
Share

แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ์ เล่ม 2 (สื่อประจำตัวเด็ก)

Series name : ชุด สื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา

Auther name : ปัทมา ภัทรางกูร(ครูจี๋)

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกจัดกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป หรือได้ผ่านการฝึกทักษะจากแบบฝึกจัดกลุ่มสัมพันธ์ เล่ม 1 แล้ว เนื้อหาแบบฝึกประกอบด้วยกิจกรรมการจำแนกจัดกลุ่ม จากการสังเกตคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ บูรณาการทักษะการคิดและส่งเสริมเชาวน์ปัญญา เช่น จับคู่ภาพกับเงา คาดเดาอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมจากท่าทางของคน

Related Products