หนังสือเสริมประสบการณ์ เด็กเก่งวิทยาศาสตร์ อ.2 เล่ม 2

หนังสือเสริมประสบการณ์ เด็กเก่งวิทยาศาสตร์ อ.2 เล่ม 2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : ชุดเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์

Auther name : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ เด็กเก่งวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น อ.2 เล่ม 2 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยของ สสวท. สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี เพื่อให้เด็กเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสำรวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูล และบันทึกผลตามสภาพจริง พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การจำแนกประเภท การสรุปข้อมูล สนุกกับโครงการวิทยาศาสตร์ (Project Approach) ต่อยอดความรู้ STEM

Subject :

Instruction Media

[Free download]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB