หนังสือเสริมประสบการณ์ เด็กเก่งวิทยาศาสตร์ อ.3 เล่ม 2

Download
Preview
Share

หนังสือเสริมประสบการณ์ เด็กเก่งวิทยาศาสตร์ อ.3 เล่ม 2

Series name : ชุดเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์

Auther name : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ เด็กเก่งวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น อ.3 เล่ม 2 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยของ สสวท. สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี เพื่อให้เด็กเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสำรวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูล และบันทึกผลตามสภาพจริง พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การจำแนกประเภท การสรุปข้อมูล สนุกกับโครงการวิทยาศาสตร์ (Project Approach) ต่อยอดความรู้ STEM

Subject :

Related Products