คณิตศาสตร์พัฒนา อ.2
คณิตศาสตร์พัฒนา อ.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนา

Auther name : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ คณิตศาสตร์พัฒนา ระดับชั้น อ.2 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มความรู้เข้มข้นมากขึ้น กิจกรรมเน้นการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน สอดแทรกกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานควบคู่กับความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา

Subject :

Instruction Media

[Free download]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB