คณิตศาสตร์พัฒนา อ.3
Download
Preview
Share

คณิตศาสตร์พัฒนา อ.3

Series name : ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนา

Auther name : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ คณิตศาสตร์พัฒนา ระดับชั้น อ.3 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มความรู้เข้มข้นมากขึ้น กิจกรรมเน้นการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน สอดแทรกกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานควบคู่กับความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา

Subject :

Related Products