คณิตศาสตร์พื้นฐาน อ.2
คณิตศาสตร์พื้นฐาน อ.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน

Auther name : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น อ.2 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานอย่างเข้าใจ ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ไล่ระดับจากง่ายไปยากเหมาะสมกับวัย เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงของเด็ก เสริมสร้างความคิดและจินตนาการ กระตุ้นให้เด็กได้ปฏิบัติและหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสู่ระดับที่สูงขึ้น

Subject :

Instruction Media

[Free download]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB