ภาษาอังกฤษพัฒนา อ.3
ภาษาอังกฤษพัฒนา อ.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนา

Auther name : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ ภาษาอังกฤษพัฒนา ระดับชั้น อ.3 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษเข้มข้นมากขึ้น กิจกรรมหลากหลาย ฟัง พูด อ่าน เขียนตัวอักษรและคำศัพท์ หมวดคำศัพท์ต่างๆ ที่ควรรู้รอบด้านมากขึ้น รู้และเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ เตรียมความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา

Subject :

Instruction Media

[Free download]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB