หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ อ.1 เล่ม 1

Download
Preview
Share

หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ อ.1 เล่ม 1

Series name : ชุดเสริมประสบการณ์ศิลปะ

Auther name : อังสุมา คูหาวรรณ

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ ระดับชั้น อ.1 เล่ม 1 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ด้วยการทำศิลปะเริ่มจากเรียนรู้เส้นพื้นฐานสู่การสร้างรูปภาพ และทำกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยเชื่อมโยง 4 สาระการเรียนรู้ เช่น การวาดภาพ ระบายสี การพิมพ์ภาพ การฉีก ตัด ปะติด การปั้น การพับ การประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ และสนุกกับโครงการศิลปะพัฒนาสมองอย่างสมดุล (BBL Project for Art) โดยสร้างผลงานตามลำดับขั้นตอน วางแผน ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน เพื่อส่งเสริมการคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

Subject :

Related Products