แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านได้ คิดเป็น ภาษาไทย อ.3




แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านได้ คิดเป็น ภาษาไทย อ.3

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบฝึกทักษะ อ่านได้ คิดเป็น

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านได้ คิดเป็น ภาษาไทย ระดับชั้น อ.3 เน้นฝึกอ่านตามลำดับจากง่ายไปยากที่เหมาะสมกับวัยพร้อมดูภาพประกอบ และฝึกคิดหาคำตอบจากการอ่าน โดยเริ่มจากการอ่านพยัญชนะไทย สระ วรรณยุกต์ อ่านคำในมาตราตัวสะกด อ่านประโยค อ่านเรื่องจากภาพ และคำคล้องจอง ปูพื้นฐานภาษาด้านการฟัง พูด อ่านได้อย่างถูกต้อง และจดจำได้อย่างแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่ระดับชั้นประถมศึกษา

Subject :

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB