แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.2

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบฝึกรวบยอด 60 ป.1-6

Auther name : กนกพร กระบวนศรี

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 60 ใช้คู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.2 เนันการคิด เป็นเครื่องมือสำหรับวัดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด เพื่อเป็นหลักฐานให้ครูประกอบการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB