แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 2

แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : ณัฐธีร์ รังสีธนะพงศ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.6 เล่ม 2 นำเสนอสรุปสาระสำคัญและแบบฝึกหัดสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 พร้อมด้วยกิจกรรมบูรณาการความรู้ตามตัวชี้วัดกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง กิจกรรม STEM ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา แบบทดสอบและข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB