แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.3

Download
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.3

ISBN : 0

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : เกสิณี สุดทองคง, ตวงณัชชา จันทร์มัสการ

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ครบตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ใช้เป็นหลักฐานบันทึกผลการเรียนรู้ เพื่อประกอบการเทียบโอนผลการเรียน ใช้เป็นหลักฐานการรองรับการประเมินคุณภาพผู้เรียนจาก สมศ.

Related Products