สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.3
Download

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.3

ISBN : 0

Series name : สื่อแม่บทมาตรฐาน

Auther name : ณัฐริกา ทองสมนึก, วรรณกาญจน์ บุญยก

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบเรียนที่ส่งเสริมแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีเนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง 2560) มีการเชื่อมต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียน Unplugged และ Plugged อีกทั้งยังมีแบบทดสอบท้ายหน่วย เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอีกด้วย

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products