แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.4
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.4

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 8858649115058

Series name : อาเซียนศึกษา ป.1-6

Auther name : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรมอาเซียนศึกษา ระดับชั้นชั้น ป.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรมและแบบทดสอบให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติพร้อมแบบบันทึกผลการประเมิน สื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาเพื่อให้เห็นความสำคัญและมีแนวทางปฏิบัติตนเพื่อประชาคมอาเซียน ผู้เรียนจะสามารถรู้จักสัญลักษณ์ และ ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ธงชาติ คำขวัญ วัฒนธรรม และชื่อเมืองหลวงได้ถูกต้อง

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB