แบบฝึกฯ ทักษะรวบยอด สุขศึกษาฯ ป.3
แบบฝึกฯ ทักษะรวบยอด สุขศึกษาฯ ป.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบฝึกรวบยอด 60 ป.1-6

Auther name : ไพญาดา สังข์ทอง

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพิ้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ส่งสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถนำความรู้ไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เตรียมความพร้อมในการสอบ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB