แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.6
Download
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.6

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ม.6

Auther name : ไพฑูรย์ ใจเที่ยงธรรม และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.6 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ช่วยอำนวยความสะดวกครูผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกประการ เพื่อนำตัววัดผลมาใช้ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมั่นใจว่า ระดับผลการเรียนที่ตัดสินนั้นสอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นจริงของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่นสูงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products