แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.6
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 8858649146809

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นสื่อที่มีจุดประสงค์เพื่อวัดผลและประเมินผลและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านสังคมศึกษา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB