หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.4

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.4

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162035739

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : กนกพร กระบวนศรี,ศุภษร บุดดา

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ป.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบ ฝึกฝนวินัยในตนเอง และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active Learning) เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป ผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงบุคคลที่ทำความดี ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศ นำแบบอย่างที่ดีนั้น มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต แนะนำให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม ให้ความเคารพนับถือ และ รู้จักนำความดีนั้นไปเผยแพร่

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download]

[Only Aksorn Customers]

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB