หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.1-3
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.1-3

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162033179

Series name : ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : ศิริพร ดาบเพชร,จารุพรรณ ลาภสุรเทียนทอง

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ม.1-3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 โดยกล่าวถึงภาพรวมเกี่ยวกับอาเซียน ภูมิศาสตร์ ประเทศสมาชิกอาเซียน ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB