หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162038761

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ื ม.3 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดและมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ทุกประการ โดยผู้เรียนจะเข้าใจกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์ปัญหาท้องถิ่นทางด้านเศรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของรัฐในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB