แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.5 เล่ม 2
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.5 เล่ม 2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Auther name : มรกต ภูสีน้ำ และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ระดับชั้น ม.5 เล่ม 2 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหัวข้อ ช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning มีแบบบันทึกกิจกรรมการทดลอง เพื่อฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ มีคำถามท้าทายความคิดขั้นสูงและมีแบบฝึกหัดหลากหลายให้ฝึกฝนในโจทย์ท้ายหน่วย พร้อมแนวข้อสอบเตรียมพร้อมสู่การสอบ

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB