หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1
หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : กิจกรรม ป.1

Auther name : พรพรรณ โปร่งจิตร และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ สำหรับชั้น ป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เกิดจิตสำนึกรักและภูมิใจในความเป็นไทย ตระหนักในความสำคัญของบรรพบุรุษที่ปกป้องรักษาเอกราชของชาติ และใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันเพื่อให้เห็นความจำเป็นในการเสียสละตนเพื่อชาติ และ มีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤติทางสังคมไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม อันเป็นหน้าที่สำคัญของพลเมืองไทยทุกคน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB