แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : ผศ.รันพีร์ ซิงห์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ฉบับประกันคุณภาพ ระดับชั้น ม.4 เล่ม 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหัวข้อ ช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และฝึกฝนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีแบบบันทึกกิจกรรมการทดลอง เพื่อฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ มีคำถามท้าทายความคิดขั้นสูงและมีแบบฝึกหัดหลากหลายให้ฝึกฝนในโจทย์ท้ายหน่วย พร้อมแนวข้อสอบเตรียมพร้อมสู่การสอบ

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB